Oficiálny partner
Oficiálny partner

Pravidlá ochrany osobných údajov

Ochrana osobných údajov v spoločnosti
DATALAN Quality Instruments s.r.o.

Platné od 25.5.2018

Spoločnosť DATALAN Quality Instruments s.r.o., so sídlom Púchovská 8, 831 06 Bratislava – mestská časť Rača, IČO : 31 403 964, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 9708/B rešpektuje svojich klientov, dodávateľov, obchodných partnerov a všetky osoby, s ktorými v rámci svojej činnosti komunikuje. Váži si vzájomnú dôveru a dbá na dodržiavanie legislatívnych noriem, najmä na ochranu osobných údajov a súkromia dotknutých osôb, a preto v plnej miere uplatňuje požiadavky Všeobecného nariadenia o ochrane údajov fyzických osôb (ďalej len „GDPR“).

V nasledujúcom texte nájdete informácie o spracúvaní osobných údajov, tzn. Informácie, akým spôsobom získavame a spracúvame osobné údaje pri poskytovaní našich služieb.

Ak vznikne akákoľvek otázka alebo nejasnosť, kontaktujte nás prostredníctvom gdpr@dqi.sk alebo telefonicky na +421 2 323 70 101 či písomne na DATALAN Quality Instruments s.r.o., Púchovská 8, 831 06 Bratislava – mestská časť Rača.

Čo sú osobné údaje

Osobné údaje sú akékoľvek údaje, na základe ktorých môžeme identifikovať, či už priamo alebo nepriamo konkrétnu fyzickú osobu, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

Čo je to spracúvanie osobných údajov

Spracúvanie osobných údajov znamená akúkoľvek operáciu alebo súbor operácií s osobnými údajmi, ako napríklad ich získavanie, usporadúvanie, uchovávanie, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, šírenie, vymazanie alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami.

Kto osobné údaje spracúva

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť DATALAN Quality Instruments s.r.o., so sídlom Púchovská 8, 831 06 Bratislava – mestská časť Rača, IČO : 31 403 964, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 9708/B.

Aké spracovateľské činnosti vykonávame

V rámci výkonu našej podnikateľskej činnosti spracúvame osobné údaje na najrôznejšie účely a ciele. Pri prijímaní objednávok a požiadaviek na naše služby prostredníctvom našej webstránky získané osobné údaje spracúvame najmä v rozsahu nasledujúcich spracovateľských činností:

Registrácia užívateľov na webe

Spracovateľská činnosť

Registrovanie užívateľov na portáli online.h3d.sk

Účel

Vytváranie a vedenie osobného profilu zákazníka vrátane poskytovania prehľadu o objednávkach

Právny základ

Oprávnený záujem podľa. čl. 6 ods. 1. písm. f) GDPR. Oprávnený záujem spočíva vo vytvorení konta užívateľa, čo by nebolo možné bez poskytnutia údajov.

Rozsah údajov

Identifikačné údaje v rozsahu tiatul, meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo a príslušnosť k podnikateľovi v rozsahu názov spoločnosti, IČ DPH, sídlo/miesto podnikania alebo bydlisko, pracovná pozícia – tieto údaje nevyhnutne potrebujeme na Vašu registráciu.

Dotknuté osoby

Registrovaní používatelia našej webovej stránky spoločnosti a naši registrovaní zákazníci

Doba uchovávania údajov

Po dobu trvania registrácie na portáli online.h3d.sk

Doplňujúce informácie

Poskytovanie osobných údajov v uvedenom rozsahu na daný účel nie je zákonnou ani zmluvnou povinnosťou.

Vykonávanie marketingových aktivít

Spracovateľská činnosť

Marketing realizovaný vo vzťahu k registrovaným užívateľom ako aj bývalým, resp. súčasným zákazníkom

Účel

Informovanie o novinkách, aktuálnych ponukách, zasielanie newsletteru

Právny základ

Oprávnený záujem podľa. čl. 6 ods. 1. písm. f) GDPR. Oprávnený záujem spočíva v podpore a rozvíjanie obchodných aktivít a akvizícia nových zákazníkov

Rozsah údajov

Identifikačné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa,   príslušnosť k podnikateľovi v rozsahu názov spoločnosti

Dotknuté osoby

naši zákazníci a potenciálni zákazníci, resp. zamestnanci, zástupcovia alebo kontaktné osoby našich zákazníkov a potenciálnych zákazníkov

Doba uchovávania údajov

maximálne po dobu 3 rokov od ukončenia roku, v ktorom bola zrealizovaná objednávka služieb alebo registrácia na portáli online.h3d.sk

Doplňujúce informácie

Poskytovanie osobných údajov v uvedenom rozsahu na daný účel nie je zákonnou ani zmluvnou povinnosťou.

Plnenie zmluvy

Spracovateľská činnosť

Plnenie zmluvných povinností a komunikácia so zákazníkom pri realizácii zmluvy

Účel

Dodanie objednaných služieb, identifikácia zmluvného partnera a komunikácia so zmluvnými partnermi

Právny základ

Plnenie zmluvných (i predzmluvných) povinností podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR

Rozsah údajov

Údaje o zákazníkoch:

  • ak ide o zákazníka právnickú osobu spracúvajú sa osobné údaje fyzickej osoby – zástupcu (štatutára), resp. kontaktnej osoby zákazníka právnickej osoby v rozsahu titul, meno, priezvisko, telefónne číslo, emailová adresa, pracovné zaradenie, príslušnosť k podnikateľovi, funkcia, 
  • ak ide o zákazníka fyzickú osobu spracúvajú sa osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, miesto podnikania alebo adresa, telefónne číslo, emailová adresa, platobné údaje, ďalšie údaje získané v procese plnenia zmluvy a vybavovania objednávky

Dotknuté osoby

Zákazníci, resp. zamestnanci, zástupcovi alebo kontaktné osoby zákazníkov

Doba uchovávania údajov

Počas trvania zmluvného vzťahu a 5 rokov po jeho ukončení

Doplňujúce informácie

Poskytovanie osobných údajov v uvedenom rozsahu na daný účel je zákonnou, resp. zmluvnou povinnosťou.

Plnenie zákonných povinností v oblasti účtovníctva

Spracovateľská činnosť

Vedenie účtovníctva

Účel

Vytváranie daňových dokladov a vedenie účtovníctva v zmysle platnej legislatívy

Právny základ

Splnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR

Rozsah údajov

Identifikačné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, telefónne číslo a emailová adresa kontaktnej osoby a meno, priezvisko, obchodný názov a miesto podnikania obchodného partnera, IČO, DIČ, IČ DPH.

Dotknuté osoby

Zákazníci, resp. zamestnanci, zástupcovi alebo kontaktné osoby zákazníkov

Doba uchovávania údajov

10 rokov po ukončení kalendárneho roku, v ktorom bol účtovný doklad vytvorený

Doplňujúce informácie

Poskytovanie osobných údajov v uvedenom rozsahu na daný účel je zákonnou povinnosťou.

Kto má prístup k Vašim osobným údajov

K osobným údajom pristupujú zamestnanci spoločnosti DATALAN Quality Instruments s.r.o. Osobné údaje však môžu byť poskytnuté, resp. sprístupnené spoločnosti poskytujúcej nám cloudové a webhostingové služby a tiež dodávateľovi pre oblasť spracovania účtovníctva.

Prenos údajov do iných krajín

V súčasnosti nerealizujeme a ani neplánujeme prenos osobných údajov do tretej krajiny.

Aké sú Vaše práva ako dotknutej osoby

Uplatňovanie práv, ktoré garantuje dotknutým osobám GDPR, je z nášho pohľadu posilnením dôvery našich zákazníkov a ich zástupcov v zákonnosť nášho spracúvania osobných údajov. Máte preto možnosť si uplatniť nasledovné práva:

  • Právo na prístup k údajom: Dotknuté osoby majú právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú ich osobné údaje. S týmto právom súvisí aj právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie s tým súvisiace.
  • Právo na opravu údajov: Dotknuté osoby majú právo, aby boli bez zbytočného odkladu opravené alebo doplnené nesprávne, neúplne alebo neaktuálne osobné údaje, a to bez ohľadu na dôvod vzniku nepresnosti.
  • Právo na výmaz: Dotknuté osoby majú právo žiadať, aby sme ukončili spracúvanie a vymazali všetky osobné údaje, ak sú splnené podmienky stanovené GDPR. Najmä v situáciách, kedy osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo dotknutá osoba úspešne namieta voči spracúvaniu osobných údajov.
  • Právo na obmedzenie spracúvania: Dotknuté osoby majú právo žiadať obmedzenie spracúvania údajov napríklad, ak je pochybnosť o správnosti spracúvania osobných údajov a to na dobu umožňujúcu overiť správnosť osobných údajov.
  • Právo na prenos: Dotknuté osoby majú právo žiadať prenos osobných údajov, ktoré sú spracúvané v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a majú právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi alebo pre seba. Uplatnenie tohto práva nemá vplyv na poskytovanie služieb.
  • Právo namietať: Dotknuté osoby majú právo namietať z dôvodov spracúvania osobných údajov na právnom základe oprávneného záujmu, vrátane namietania proti profilovaniu, spracúvania osobných údajov na účely priameho marketingu na právnom základe oprávneného záujmu. V takomto prípade nebudeme ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukážeme nevyhnutnosť spracúvania testom proporcionality.
  • Právo odvolať súhlas: Len v prípade, ak sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu dotknutej osoby, má dotknutá osoba právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov.

Kontaktné údaje pre uplatnenie práv

Dotknuté osoby môžu uplatniť svoje práva e-mailom na adrese: gdpr@dqi.sk alebo písomne na DATALAN Quality Instruments s.r.o., Púchovská 8, 831 06 Bratislava – mestská časť Rača

Kontaktné údaje na dozorný orgán

Dotknuté osoby majú právo sa obrátiť so sťažnosťou na spracúvanie osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov:

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Hraničná 12
820 07, Bratislava 27
Slovenská republika
IČO: 36064220
email: statny.dozor@pdp.gov.sk

Myslíme na bezpečnosť

Ochrana osobných údajov nie je pre nás len formálna záležitosť a aby sme zabezpečili nielen ochranu dát ale aj komfort dotknutých osôb, prijali sme rôzne bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia. Tieto neprestajne aktualizujeme s cieľom maximálne prechádzať akémukoľvek bezpečnostnému incidentu.

Pri prenosoch dáta šifrujeme a spracovanie prebiehajú vo vnútri VPN, ktorá je chránená.

Vzhľadom na rozvoj našej činnosti či zmeny prostredia si vyhradzujme právo tieto podmienky kedykoľvek upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, že ich zmeníme podstatným spôsobom, túto zmenu Vám oznámime na tejto webovej stránke alebo osobitným oznámením prostredníctvom emailu.