Oficiálny partner
Oficiálny partner

Všeobecné obchodné podmienky

obchodnej spoločnosti DATALAN Quality Instruments s.r.o., so sídlom Púchovská 8, 831 06 Bratislava – mestská časť Rača, Slovenská republika, IČO : 31 403 964, IČ DPH: SK2020347714, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I v oddiele Sro a vo vložke číslo: 9708/B, kontaktné údaje: adresa elektronickej pošty: info@h3d.sk a info@dqi.sk, telefónne číslo: +421 2 323 70 101 (ďalej len „VOP“).

 

 1. Všeobecné ustanovenia
  1. Spoločnosť DATALAN Quality Instruments s.r.o. poskytuje výrobu formou 3D tlače z určených materiálov a s rôznou povrchovou úpravou podľa požiadaviek zákazníka a rovnako aj rôzne poradenstvo a služby súvisiace s 3D tlačou, ako sú napr. príprava dát na 3D tlač, 3D modelovanie, reverzné inžinierstvo, vývoj prototypov, topologické úpravy, označovanie výtlačkov a pod. Tieto VOP sa vzťahujú na zmluvné vzťahy, ktoré vzniknú medzi spoločnosťou DATALAN Quality Instruments s.r.o. (ďalej len „zhotoviteľ“) a každým objednávateľom služieb poskytovaných spoločnosťou DATALAN Quality Instruments s.r.o. súvisiacich s 3D tlačou (ďalej len „objednávateľ“), a to či už na základe použitia akýchkoľvek služieb umiestnených na internetovej doméne h3d.sk alebo na základe uzatvorenia zmluvy o dielo (či už v písomnej forme alebo prostredníctvom zadania objednávky objednávateľom a jej akceptácie zhotoviteľom v elektronickej forme). Tieto VOP tvoria súčasť každej zmluvy o dielo uzatvorenej medzi zhotoviteľom a objednávateľom. Objednávateľom môže byť fyzická osoba aj právnická osoba, pričom spotrebiteľom je v zmysle právnych predpisov iba fyzická osoba, ktorá nakupuje tovar/služby, a ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti ani inej podnikateľskej činnosti.
  2. Vyplnením objednávkového formulára na internetovej doméne online.h3d.sk a potvrdením oboznámenia sa s týmito VOP (ďalej len „objednávka“) objednávateľ akceptuje a pristupuje k týmto VOP zhotoviteľa, ktoré tvoria súčasť každej objednávky a každej zmluvy o dielo a sú tiež stále prístupné na internetovej doméne online.h3d.sk
  3. Objednávateľ rovnako akceptuje a pristupuje k týmto VOP v prípade, ak dôjde k podpísaniu zmluvy o dielo v papierovej forme alebo iným spôsobom dôjde k dohode ohľadom služieb poskytovaných zhotoviteľom (napr. prostredníctvom elektronickej pošty), za predpokladu, že súčasťou zmluvy o dielo v papierovej forme sú tieto VOP, príp. odkaz na ich existenciu uvedením linku na internetovú doménu, kde sú VOP sprístupnené alebo že súčasťou iného spôsobu dohody medzi objednávateľom a zhotoviteľom sú tieto VOP, príp. odkaz na ich existenciu uvedením linku na internetovú doménu, kde sú VOP sprístupnené.
  4. Zhotoviteľ je aj prevádzkovateľom systému elektronického obchodovania prostredníctvom internetovej stránky online.h3d.sk (ďalej len „obchod“).
  5. Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s fyzickou osobou, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy so zhotoviteľom podľa týchto VOP nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti ani inej podnikateľskej činnosti, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov zhotoviteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov či zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch (vždy v znení neskorších predpisov).
  6. Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s právnickou osobou, resp. s fyzickou osobou – podnikateľom, t.j. s každou osobou, ktorá nie je spotrebiteľom, sa vzťahujú  ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
  7. Objednávateľom je každá osoba (fyzická alebo právnická), ktorá vyplnila a odoslala objednávku prostredníctvom webovej stránky zhotoviteľa online.h3d.sk a zároveň obdržala emailové oznámenie od zhotoviteľa o prijatí objednávky a zároveň uhradila zhotoviteľovi cenu za dielo. Objednávateľom je taktiež každá osoba, ktorá zadala objednávku iným spôsobom a preukázateľne potvrdila akceptovanie cenovej ponuky zhotoviteľa a týchto VOP. Objednávateľom je aj každá osoba, ktorá uzavrela zmluvu o dielo v papierovej forme.
  8. Objednávkou sa rozumie objednávateľom vyplnený a odoslaný objednávkový formulár spracovaný systémom obchodu. V prípade, ak zhotoviteľ nevyužije možnosť objednania prostredníctvom objednávkového formulára v zmysle predchádzajúcej vety, za objednávku sa považuje aj iný (a aj dodatočne) preukázateľný spôsob objednania (napr. telefonická objednávka, objednávka zaslaná emailom alebo poštou na adresu zhotoviteľa, písomná objednávka odovzdaná zhotoviteľovi, podpísanie zmluvy o dielo v písomnej forme).
  9. Objednávka obsahuje informácie o zákazníkovi a o objednanom tovare/službe. Na základe objednávky sa zákazníkovi vygeneruje automaticky faktúra na úhradu ceny. V prípade, ak objednávateľ nevyužije možnosť objednania prostredníctvom objednávkového formulára, ale vykoná objednávku iným spôsobom, zhotoviteľ zašle objednávateľovi cenovú ponuku, príp. faktúru na adresu elektronickej pošty určenú objednávateľom.
  10. Tovarom/službou sa rozumie tovar a/alebo služba poskytovaná zhotoviteľom v súvislosti s 3D tlačou. Rozsah tovarov alebo služieb môže byť uvedený na internetovej doméne h3d.sk alebo v obchode, avšak vždy ide iba o ilustratívny výpočet tovarov alebo služieb. Objednanie konkrétneho tovaru/služby podľa požiadaviek objednávateľa je vždy možné a platné až po vykonaní akceptácie zhotoviteľom podľa jeho aktuálnych prevádzkových možností. Popis objednaného tovaru/služby je uvedený v objednávke, ktorú akceptoval zhotoviteľ, resp. v podpísanej zmluve o dielo.
  11. Prevádzka zhotoviteľa a prípadne aj odberné miesto na prevzatie/odovzdanie tovaru/služieb (ak prichádza do úvahy ich osobné odovzdanie) sa nachádza na adrese: Púchovská 8, 831 06 Bratislava, Slovensko.
 2. Objednávka tovaru/služby  –  uzatvorenie zmluvy
  1. Elektronická objednávka tovaru/služby uskutočnená formou vyplneného objednávkového formulára a následná úhrada ceny v zmysle automaticky vygenerovanej faktúry je návrhom na uzavretie zmluvy o dielo.
  2. K akceptácii objednávky tovaru/služby zhotoviteľom a teda k uzatvoreniu zmluvy o dielo dochádza na základe písomného potvrdenia (vo forme elektronického dokumentu zaslaného na adresu elektronickej pošty objednávateľa) prijatia objednávky a zároveň pripísaním ceny za tovar/službu na účet zhotoviteľa v celej výške. Cena sa považuje za uhradenú dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet zhotoviteľa uvedený na faktúre v celej výške.
  3. Návrhom na uzatvorenie zmluvy o dielo sa rozumie aj zaslanie cenovej ponuky vyhotovenej zhotoviteľom na základe objednávky objednávateľa uskutočnenej inou formou než vyplnením objednávkového formulára. K uzatvoreniu zmluvy o dielo dochádza v tomto prípade písomným potvrdením (vo forme elektronického dokumentu zaslaného na adresu elektronickej pošty zhotoviteľa alebo poštou) prijatia cenovej ponuky objednávateľom a pripísaním ceny za tovar/službu na účet zhotoviteľa v celej výške.
  4. K uzavretiu zmluvy o dielo dochádza aj podpisom posledného účastníka zmluvy o dielo v jej písomnom vyhotovení (v prípade ak je ním objednávateľ, tak následne doručením originálu podpísanej zmluvy zhotoviteľovi) a pripísaním ceny za tovar/službu na účet zhotoviteľa v celej výške.
  5. V prípade objednávky prostredníctvom objednávkového formulára je objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi cenu za tovar/službu vopred, v opačnom prípade nedôjde k uzatvoreniu zmluvy a zhotoviteľ nie je povinný tovar vyhotoviť či službu poskytnúť, ibaže zhotoviteľ výslovne oznámi inú lehotu splatnosti alebo že úhrada bude vykonaná až po dodaní tovaru/služby.
  6. Zhotoviteľ je oprávnený časovo obmedziť platnosť jeho cenovej ponuky uvedením lehoty na cenovej ponuke alebo uvedením dátumu splatnosti na vystavenej faktúre. V prípade, ak v danom termíne nebude cenová ponuka objednávateľom akceptovaná alebo cena za tovar/službu uhradená, zhotoviteľ nie je povinný tovar vyhotoviť či službu poskytnúť za danú cenu a to ani v prípade, ak po uplynutí dôjde k akceptáciu pôvodnej cenovej ponuky zhotoviteľa.
  7. V prípade objednávky v zmysle bodu 3 alebo 4 tohto článku VOP, je objednávateľ povinný zaplatiť cenu za tovar/službu na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom a doručenej objednávateľovi. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou ceny, má zhotoviteľ nárok požadovať od objednávateľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania a zároveň aj jednorazovej paušálnej náhrady za úkony súvisiace s administratívnymi prácami v sume 20,00 € (dvadsať eur).
  8. Zmluva o dielo sa uzatvára vždy na dobu určitú a zaniká splnením záväzkov zhotoviteľa a objednávateľa z tejto zmluvy, pokiaľ v nej nie je uvedené niečo iné.
  9. Objednávateľ osobitne a výslovne berie na vedomie, že objednávkou nie je možné objednať zhotovenie takého tovaru formou 3D tlače, ak je výroba, kompletovanie, držba, skladovanie, použitie či predaj tohto tovaru zakázaný alebo regulovaný osobitnými právnymi predpismi, udelením osobitného povolenia od štátneho orgánu, nadobudnutím osobitnej licencie a pod., a obdobne nie je možné ani objednať poskytnutie takých služieb, ktorých výsledok by mohol byť použitý v súvislosti s uvedenou (nedovolenou) skutočnosťou, predovšetkým nie je možné objednať 3D tlač zbraní, streliva, ich komponentov, vojenského materiálu ani dielov, ktoré môže byť použité vo vojenskom priemysle (ak spĺňajú definíciu uvedenú v prvej časti tejto vety).
 3. Cena za tovar/služby a platobné podmienky
  1. Cena tovaru/služby objednávaných prostredníctvom obchodu je vygenerovaná vždy osobitne pre každého jedného zákazníka (objednávateľa) a pre jeden obchodný prípad po vyplnení objednávkového formulára na webovej stránke zhotoviteľa online.h3d.sk  V prípade objednávky v zmysle čl. II bod 3 VOP, zašle zhotoviteľ cenovú ponuku objednávateľovi emailom na adresu elektronickej pošty objednávateľa.
  2. Zhotoviteľ negarantuje časovú platnosť cien za tovar/službu v prípade rovnakej objednávky v akomkoľvek časovom úseku. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností však platí, že cena vygenerovaná v prípade konkrétnej objednávky sa po jej úhrade v zhotoviteľom určenej lehote splatnosti už nemení.
  3. Cena tovaru nezahŕňa cenu dopravy objednávateľovi ani iné náklady súvisiace s dodaním tovaru (balenie a pod.). Cena služby nezahŕňa odovzdanie akejkoľvek dokumentácie, podkladov alebo dát súvisiacich so službou objednávateľovi v papierovej podobe ani na trvanlivom či inom nosiči. Zhotoviteľ sa však môže na základe vlastného uváženia rozhodnúť, že dopravu zrealizuje na svoje náklady alebo že dokumentáciu, podklady či dáta dodá aj na ním zvolenom nosiči dát.
  4. Zhotoviteľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty (DPH). V prípade ak je dodanie tovaru/služby zdaniteľným plnením, cena sa – ak tak ustanovujú platné právne predpisy – zvyšuje o aktuálnu sadzu dane z pridanej hodnoty, ak nie je pri cene uvedené inak (napr. že cena je uvedená s DPH). V cene nie sú zahrnuté ani žiadne iné dane či poplatky, ani žiadne miestne dane či miestne poplatky podľa miesta dodania a ak vznikne povinnosť ich uhradiť, zvyšuje sa cena o ich výšku, resp. ak to prichádza do úvahy – uhradí ich objednávateľ v celom rozsahu. Základným platidlom je mena euro.
  5. V prípade, ak by zhotoviteľ dodal tovar/službu ešte pred zaplatením ceny, objednávateľ nadobúda vlastnícke právo k tovaru/službe až úplným zaplatením celej ceny za tovar/službu.
 4. Dodanie tovaru/služby
  1. Zhotoviteľ je povinný dodať tovar/službu objednávateľovi v objednanom množstve a kvalite a v prípade objednávateľa, ktorý je spotrebiteľom, aj spolu s týmito VOP a spolu s daňovými dokladmi vzťahujúcimi sa k tovaru/službe a inými dokladmi, ak existujú a sú nevyhnutné pre používanie tovaru/služby (ak ich zhotoviteľ už nedodal skôr). V prípade ak písomné vyhotovenie týchto VOP nebolo objednávateľovi, ktorý je spotrebiteľom, dodané najneskôr s tovarom/službou, je objednávateľ povinný písomne oznámiť túto skutočnosť zhotoviteľovi v lehote najneskôr do troch dní odo dňa prevzatia tovaru/služby, v opačnom prípade sa predpokladá, že povinnosť zhotoviteľa dodať písomný rovnopis týchto VOP bola splnená.
  2. Zhotoviteľ spracúva prijaté objednávky spravidla v poradí, v akom sú mu doručované. Doba zhotovenia objednaného tovaru/služby závisí od objednaného materiálu, ktorý sa použije na zhotovenie 3D tlače, dodatočných úprav a množstva kusov, resp. zložitosti objednanej služby a v prípade jednoduchej a malokusovej 3D tlače je obvykle 3-5 pracovných dní odo dňa pripísania ceny za tovar/službu na účet zhotoviteľa, resp. od akceptovania objednávky zhotoviteľom, ak zhotoviteľ určí splatnosť ceny až po dodaní tovaru/služby. Ak je pri vypĺňaní objednávkového formulára, v cenovej ponuke, v zmluve o dielo uvedená iná doba zhotovenia tovaru/služby, platí táto iná doba. Zhotoviteľ je oprávnený v rámci objednávkového formulára, v cenovej ponuke, v zmluve o dielo uviesť akúkoľvek dodaciu lehotu závislú od jeho prevádzkových možností a objednávateľ dokončením a odoslaním objednávkového formulára, akceptovaním cenovej ponuky či podpisom zmluvy o dielo akceptuje dodaciu lehotu určenú zhotoviteľom. Zhotoviteľ je v prípade mimoriadnych okolností (napr. prípady vyššej moci, dlhotrvajúca porucha na 3D tlačiarni, nedostatok potrebných surovín na trhu) oprávnený zaslať objednávateľovi oznámenie o výskyte takejto skutočnosti a o jednostrannom predĺžení dodacej lehoty, najviac však o rovnaký počet dní, ako mala pôvodne dohodnutá doba zhotovenia tovaru/služby. Ak je objednávateľ spotrebiteľom a ak je predmetom objednávky nielen tovar, ale aj služba, uvedené doby platia len ak požiadal objednávateľ zhotoviteľa o poskytnutie služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 11. Po zhotovení tovaru/služby zhotoviteľ zabezpečí jeho expedíciu objednávateľovi a upovedomí ho o tom.
  3. Ak zhotoviteľ nemôže objednávateľovi objednaný tovar/službu dodať, a to napriek skutočnosti, že došlo k uzatvoreniu zmluvy, je povinný o tom bezodkladne informovať objednávateľa a do 15 dní mu vrátiť zaplatenú cenu za nedodaný tovar/službu, ak sa zmluvné strany nedohodnú na náhradnom plnení. Vrátením zaplatenej ceny zmluvný vzťah medzi zhotoviteľom a objednávateľom automaticky zaniká bez možnosti uplatňovania akejkoľvek náhrady škody ktoroukoľvek stranou.
  4. Miestom dodania objednaného tovaru je adresa uvedená objednávateľom v objednávke. Spôsob dodania služby vyplýva z povahy objednanej služby, pričom ak nie je dohodnuté inak, žiadna dokumentácia, podklady alebo dáta súvisiace so službou nebudú objednávateľovi odovzdávané v papierovej podobe ani na trvanlivom či inom nosiči.
  5. Dodanie tovaru zhotoviteľ uskutoční (vlastnými prostriedkami) k rukám objednávateľa (alebo objednávateľom poverenej osoby) alebo prostredníctvom tretej osoby (prepravných a zásielkových spoločností). Odovzdanie služby objednávateľovi (ak prichádza do úvahy a nejde napríklad len o služby potrebné na realizáciu 3D tlače) bude dohodnuté osobitne (napr. v cenovej ponuke, v zmluve o dielo v písomnej forme).
  6. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním objednávateľovi (alebo objednávateľom poverenej osobe), resp. jeho odovzdaním prvému prepravcovi na prepravu. Pre odovzdanie služby (ak prichádza do úvahy) objednávateľovi platí predchádzajúca veta primerane.
  7. Prepravovaný tovar musí byť vhodne a bezpečne zabalený. Objednávateľ svojim podpisom na prepravnom/dodacom liste potvrdzuje okrem dodania tovaru súčasne aj skutočnosť, že obal nebol porušený a tovar bol dodaný kompletne v zmysle objednávky.
  8. Ak prichádza do úvahy odovzdanie služby (a nejde napríklad len o služby potrebné na realizáciu 3D tlače, kedy je ich poskytnutie uskutočnené a de facto potvrdené priamo realizáciou 3D tlače tovaru), pre jej dodanie a potvrdenie o jej dodaní platia ustanovenia o dodaní tovaru primerane.
  9. Pri osobnom odbere objednávateľom v prevádzke zhotoviteľa v prípade viditeľného poškodenia tovaru, prípadne zistiteľných vád, je objednávateľ oprávnený neprevziať tovar. Prevzatím tovaru sa má za to, že tento nemal vady zistiteľné pri osobnej prehliadke tovaru. Pri osobnom i zásielkovom dodaní je objednávateľ zároveň povinný vyznačiť poznámku o poškodení tovaru v prepravnom/dodacom liste s výstižným opisom tohto poškodenia, a to okamžite pri prevzatí, ak ide o vady zistiteľné pri prevzatí, alebo najneskôr do 10 dní od prevzatia ak ide o vady skryté. Všetky neskôr oznámené vady a poškodenia, resp. reklamácie dodaného množstva a kvality tovaru nebudú zo strany zhotoviteľa akceptované.
  10. Spolu s dodaním tovaru poskytne zhotoviteľ objednávateľovi, ktorý je spotrebiteľom, potvrdenie o uzavretí zmluvy na trvanlivom nosiči.
  11. V prípade, ak je predmetom objednávky nielen tovar, ale aj služba, objednávateľ žiada zhotoviteľa, aby nečakal so začatím poskytovania služby až do uplynutia 14-dňovej lehoty na odstúpenie objednávateľa – spotrebiteľa od zmluvy počítanej odo dňa uzavretia zmluvy týkajúcej sa služby a službu začal poskytovať bez zbytočného odkladu, t.j. už pred jej uplynutím. Objednávateľ týmto výslovne súhlasí s tým, aby sa jej poskytovanie začalo pred uplynutím uvedenej lehoty na odstúpenie od zmluvy. Zhotoviteľ týmto objednávateľa zároveň poučuje, že vyjadrením tohto súhlasu objednávateľa stráca objednávateľ právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby. Objednávateľ vyplnením a odoslaním objednávkového formulára, zaplatením ceny, akceptovaním cenovej ponuky, podpisom zmluvy o dielo výslovne vyhlasuje, že bol riadne poučený o vyššie uvedenom, t.j. o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby. Objednávateľ môže najneskôr so zaplatením ceny informovať zhotoviteľa, že tento svoj súhlas berie v celom rozsahu späť. V takom prípade a v prípade, ak poskytnutie služby súvisí s 3D tlačou, ktorú má vyhotoviť zhotoviteľ, dodacia lehota na dodanie tovaru/služby nezačne plynúť skôr, než neuplynie lehota na odstúpenie objednávateľa – spotrebiteľa od zmluvy a dodacia lehota sa predĺži o tento počet dní + 5 dní (lehota na doručovanie prípadného odstúpenia od zmluvy poštou).[ĽO1]
 5. Prevzatie tovaru/služby
  1. Objednávateľ je povinný prevziať objednaný tovar/službu, ktorý mu zhotoviteľ dodal/doručil na miesto dodania určené v objednávke.
  2. Ak objednávateľ neprevezme tovar, zhotoviteľ ho uloží vo svojej prevádzke a písomne vyzve objednávateľa na jeho vyzdvihnutie zaslaním výzvy emailom na adresu elektronickej pošty objednávateľa alebo poštou. V prípade, ak objednávateľ nevyzdvihne tovar ani do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy, je objednávateľ povinný uhradiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške, ktorá zodpovedá cene tovaru vrátane prepravného. Nárok na ďalšie náklady, ktoré zhotoviteľovi vznikli v dôsledku porušenia povinnosti objednávateľa prevziať tovar, ako aj nárok na náhradu škody tým nie je dotknutý. Uplynutím 15 dní po skončení lehoty na dodatočné prevzatie tovaru, zmluvný vzťah založený zmluvou medzi zhotoviteľom a objednávateľom zaniká okrem povinnosti objednávateľa uvedených v tomto bode (zaplatiť zmluvnú pokutu a prípadne iné uplatnené nároky zhotoviteľa) a zhotoviteľ je oprávnený tovar/služby znehodnotiť a/alebo zlikvidovať v súlade s platnými environmentálnymi právnymi predpismi alebo inak použiť.
  3. Nebezpečenstvo poškodenia tovaru a zodpovednosť za škodu na tovare prechádza na objednávateľa prevzatím tovaru, pričom nezáleží na tom, či objednávateľ prevezme tovar osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. V prípade uvedenom v bode 2 tohto článku VOP, prechádza nebezpečenstvo poškodenia tovaru a zodpovednosť za škodu na tovare na objednávateľa dňom kedy objednávateľ neprevzal tovar pri prvom doručovaní.
 6. Prepravné
  1. Prepravné náklady zhotoviteľa nie sú zahrnuté v cene tovaru/služby. Tieto budú vyčíslené v automaticky vygenerovanej faktúre, alebo v cenovej ponuke zaslanej emailom objednávateľovi alebo uvedené v zmluve o dielo v písomnej forme a objednávateľ sa zaväzuje uhradiť ich spolu s cenou za tovar/službu.  Zhotoviteľ sa však môže na základe vlastného uváženia rozhodnúť, že prepravu zrealizuje na svoje náklady
 7. Odstúpenie objednávateľa od zmluvy
  1. Objednávateľ môže odstúpiť od kúpnej zmluvy v súlade a spôsobom upraveným v Občianskom zákonníku, v týchto VOP, v cenovej ponuke alebo v zmluve o dielo podpísanej v písomnej forme (ak sa podpisuje).
  2. Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa kedy objednávateľ alebo ním poverená (určená tretia) osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar, resp. do 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy týkajúcej sa služby (alebo elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči). Ak sa tovar objednaný objednávateľom v jednej objednávke dodáva oddelene, tak sa uvedená lehota na odstúpenie od zmluvy počíta odo dňa, keď objednávateľ alebo ním poverená (určená tretia) osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar, ktorý bol dodaný ako posledný. Ak sa dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, tak sa uvedená lehota na odstúpenie od zmluvy počíta odo dňa, keď objednávateľ alebo ním poverená (určená tretia) osoba s výnimkou dopravcu prevezme posledný diel alebo kus. Ak sa tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, tak sa uvedená lehota na odstúpenie od zmluvy počíta odo dňa, keď objednávateľ alebo ním poverená (určená tretia) osoba s výnimkou dopravcu prevezme prvý dodaný tovar.
  3. Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u zhotoviteľa v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy je objednávateľ povinný informovať o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy zhotoviteľa jednoznačným písomným oznámením/vyhlásením zaslaným listom prostredníctvom pošty (najlepšie so službou „doporučene“ alebo „do vlastných rúk“) na adresu zhotoviteľa uvedenú v týchto VOP. Na tento účel môže objednávateľ použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je uverejnený aj ako príloha týchto VOP, resp. na webovej stránke zhotoviteľa.
  4. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak objednávateľ zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy, teda najneskôr v 14. deň odkedy lehota na odstúpenie od zmluvy začala plynúť.
  5. Objednávateľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je
   1. poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby, (aplikácia ust. § 7 ods. 6 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, ktoré takéto odstúpenie zakazuje)
   2. dodanie (predaj) tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek objednávateľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa (t.j. dodanie každého tovaru, ktorý bude zhotovený na základe požiadavky/objednávky objednávateľa, ibaže zhotoviteľ predáva tovar, ktorý má „na sklade“ a nebude ho, ani len čiastočne, zhotovovať alebo upravovať pre objednávateľa).(aplikácia ust. § 7 ods. 6 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, ktoré takéto odstúpenie zakazuje)
  6. Po odstúpení od zmluvy vráti zhotoviteľ objednávateľovi všetky platby, ktoré uhradil objednávateľ v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru objednávateľovi. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si objednávateľ zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý zhotoviteľ ponúka. Platby budú objednávateľovi vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď doručenie oznámenia o odstúpení od zmluvy bolo preukázateľne doručené zhotoviteľovi. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, akým bola uhradená cena a súvisiace náklady objednávateľom, ibaže objednávateľ súhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
  7. Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie (predaj) tovaru, zhotoviteľ nie je povinný vrátiť objednávateľovi platby podľa predchádzajúceho bodu pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým objednávateľ nepreukáže zaslanie úplného a nepoškodeného tovaru späť zhotoviteľovi, ibaže zhotoviteľ výslovne navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Ak objednávateľ požiadal o začatie poskytovania služieb počas lehoty na odstúpenie od zmluvy, má povinnosť uhradiť zhotoviteľovi cenu za skutočne poskytnuté plnenia do dňa, kedy objednávateľ oznámil zhotoviteľovi svoje rozhodnutie odstúpiť od zmluvy.
  8. V prípade odstúpenia od zmluvy je objednávateľ povinný zaslať tovar späť alebo ho doručiť na adresu zhotoviteľa uvedenú v týchto VOP najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak objednávateľ tovar odošle späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Všetky priame náklady na vrátenie tovaru znáša objednávateľ (nie je možné tovar odoslať so službou „dobierka“). Objednávateľ zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.
  9. Pre odstúpenie od zmluvy zo strany objednávateľa, ktorý nie je spotrebiteľom, sa neuplatňujú ustanovenia týchto VOP, ale sa uplatňujú zákonné podmienky upravené v Obchodnom zákonníku, v cenovej ponuke alebo v zmluve o dielo podpísanej v písomnej forme (ak sa podpisuje) a neuplatňujú sa žiadne ustanovenia právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa. Nemožnosť odstúpenia od zmluvy z dôvodov uvedených v bode 5 tohto článku VOP sa však vzťahuje aj objednávateľa, ktorý nie je spotrebiteľom.
  10. Kontaktné údaje zhotoviteľa pre prípad odstúpenia od zmluvy alebo reklamácie sú nasledovné:
   • Adresa: DATALAN Quality Instruments s.r.o. Púchovská 8, 831 06 Bratislava
   • telefónne číslo: +421 2 323 70 101
   • faxové číslo: N/A
   • email: info@h3d.sk alebo info@dqi.sk 
 8. Zodpovednosť za vady, záruka a reklamácie
  1. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za to, že tovar/služba, ktorý/á mu bol/a dodaný/á:
   1. má požadovanú kvalitu a úžitkové vlastnosti; v prípade tovaru zhotoveného 3D tlačou je tovar zhotovený v súlade s objednávkou objednávateľa a v rámci technických špecifikácií 3D tlače zverejnených na webovej stránke zhotoviteľa h3d.sk (3D tlačou dosiahnuteľných mechanických a materiálových vlastností);
   2. je bez vád (právnych aj faktických);
  2. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady tovaru/služby, ak tieto sú spôsobené neúplnými a/alebo nevhodnými podkladmi dodanými objednávateľom alebo inštrukciami objednávateľa. V prípade zaslania 3D modelu objednávateľom vo formáte .stl, zhotoviteľ zodpovedná iba za riadne zhotovenie tovaru z dohodnutého materiálu.
  3. Zhotoviteľ nie je povinný upozorniť objednávateľa na nevhodné podklady či inštrukcie, nakoľko nedokáže posúdiť aký účel má mať objednaný tovar/služba. Zhotoviteľ je povinný upozorniť objednávateľa na nevhodné podklady či inštrukcie iba v prípade, ak tieto zjavne bránia uskutočneniu 3D tlače či poskytnutiu služby.
  4.  Zhotoviteľ nezodpovedá za chyby v obsahu dodaných podkladov, nevykonáva žiadnu grafickú, textovú či jazykovú korektúru.
  5. Zhotoviteľ nezodpovedá za obsah podkladov, 3D tlačou zhotovený tovar, poskytnutú službu na základe objednávky, a ich súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi či s licenčnými právami.
  6. Vzhľadom na povahu tovaru/služby (zhotoviteľ neposkytuje žiaden servis pre žiadneho výrobcu ani nie je predajcom žiadnych náhradných dielov ani spoluvýrobcom žiadneho zariadenia) zhotoviteľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť spôsobená objednávateľovi či akejkoľvek tretej osobe v súvislosti s použitím tovaru, ktorý je výsledkom 3D tlače, či podkladov dodaných objednávateľom (to sa týka tak škody na majetku ako aj škody na zdraví, ako aj škody spôsobenej prevádzkou tovaru či na zariadení, ktorého súčasťou je tovar, či škody spôsobenej prevádzkou takého zariadenia). Náhrada ušlého zisku je vylúčená.
  7. V prípade objednávky 3D tlače bez služieb zhotoviteľa, ktoré by akýmkoľvek spôsobom túto 3D tlač pripravili alebo jej uskutočniteľnosť overovali, je objednávateľ povinný dodať podklady k uskutočneniu 3D tlače v stave a kvalite, v akom požaduje vyhotovenie výsledného tovaru a sám si overil ich uskutočniteľnosť pri 3D tlači.
  8. Výlučne objednávateľ zodpovedá za vady tovaru/služby spôsobené dodaním vadných/ nekvalitných podkladov.
  9. Mierne odchýlky, ktorým nie je možné predísť z dôvodu  výrobnej technológie použitej 3D tlače (ktorej parametre boli zhotoviteľom zverejnené pred vyplnením a odoslaním objednávky objednávateľom, akceptáciou cenovej ponuky zhotoviteľa, podpisom zmluvy o dielo v písomnej forme objednávateľom) sa nepovažujú za vady, rovnako ako ani 3D tlačou spôsobené štandardné odchýlky rovnomernosti materiálu, kvality, rozmerov, farby či hmotnosti dodaného tovaru, pokiaľ sa zhotoviteľ výslovne nezaviazal, že niektorý parameter tovaru bude mať špecifické, objednávateľom vymienené vlastnosti.
  10. Objednávateľ zodpovedá za obsah ním odovzdaných podkladov, 3D tlačou zhotovený tovar v zmysle podkladov, službu poskytnutú na základe objednávky objednávateľa, a ich súlad s právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky (ako aj na území štátu, kde má objednávateľ svoje registrované sídlo, miesto podnikania či miesto dodania tovaru) a/alebo so všeobecnou morálkou a zodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť spôsobená akejkoľvek tretej osobe v súvislosti s použitím tovaru/služby. Objednávateľ takisto zodpovedá za škodu, ktorú utrpí zhotoviteľ, a zaväzuje sa okamžite odškodniť zhotoviteľa v celom rozsahu v takom prípade, ak bude voči zhotoviteľovi začaté akékoľvek súdne, správne či iné administratívne konanie v súvislosti s nesúladom podkladov alebo 3D tlačou zhotoveného tovaru či poskytnutej služby na ich základe s právnymi predpismi platnými ma území Slovenskej republiky (a/alebo aj na území štátu, kde má objednávateľ svoje registrované sídlo, miesto podnikania či miesto dodania tovaru)  a/alebo so všeobecnou morálkou ako aj v takom prípade, ak si u neho uplatní akýkoľvek nárok tretia osoba v dôsledku porušenia jej práv 3D tlačou či poskytnutím služby na základe objednávky objednávateľa.
  11. V prípade, ak Zhotoviteľ zistí pri spracúvaní objednávky, že dodaný obsah podkladov je hanlivý, prípadne v rozpore s morálnymi a etickými názormi zhotoviteľa, alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi či licenčnými právami, je zhotoviteľ oprávnený odstúpiť od zmluvy doručením písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy emailom na adresu elektronickej pošty objednávateľa alebo poštou. Objednávateľovi nevzniká nárok na žiadnu náhradu, okrem nároku na vrátenie už zaplatenej ceny.
  12. Objednávateľ berie na vedomie, že zhotoviteľ nie je povinný skúmať súlad výsledného tovaru/služby z pohľadu súladu s právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky (a ani na území štátu, kde má objednávateľ svoje registrované sídlo, miesto podnikania či miesto dodania tovaru) ani dokumentami medzinárodného práva, prípadne či zhotovením tovaru/poskytnutím služby nedôjde k porušeniu akéhokoľvek práva tretej osoby.
  13. V prípade vrátenia tovaru s vadou, ktorá vyšla najavo až po jeho prevzatí a ktorá nebola zrejmá a zistiteľná pri bežnej kontrole pri prevzatí, a ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má objednávateľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Zhotoviteľ je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Objednávateľ môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti/časti tovaru, výmenu tejto súčasti/časti, ak tým zhotoviteľovi nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Zhotoviteľ môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to objednávateľovi nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady (na účely, ktoré museli byť zhotoviteľovi známe pri akceptovaní objednávky), má objednávateľ právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva patria objednávateľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však objednávateľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má objednávateľ právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny zodpovedajúcu povahe a rozsahu vady. Poškodený alebo vadný tovar musí byť pri vrátení v celom rozsahu v celom pôvodne dodanom množstve. V prípade vrátenia menšieho množstva tovaru sa má za to, že nevrátený tovar nevykazoval žiadne vady brániace jeho použitiu a objednávateľ nemá nárok na uznanie takej reklamácie.
  14. Zhotoviteľ je povinný vybaviť reklamáciu a objednávateľa písomne (elektronicky, poštou) vyrozumieť o výsledku vybavenia reklamácie do 30 dní odo dňa obdržania/prijatia písomnej reklamácie.
  15. Postupy upravené v tomto článku sa primerane vzťahujú aj na podanie sťažnosti alebo podnetu zo strany objednávateľa.
  16. Zhotoviteľ poskytuje záruku na dodaný tovar/službu v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru objednávateľom alebo poskytnutia služby objednávateľovi.
  17. Objednávateľ je oprávnený uplatniť reklamáciu na tovar v záručnej dobe, a to bezodkladne potom, ako sa o vade tovaru dozvedel, zaslaním písomnej reklamácie na adresu zhotoviteľa uvedenú v týchto VOP a to v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
  18. Akékoľvek nároky objednávateľa, ktorý je spotrebiteľom, a ktoré vyplývajú z právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky na ochranu spotrebiteľa, a od ktorých sa nie je možné odchýliť, nie sú týmito VOP dotknuté.
  19. V prípade objednávateľa, ktorý nie je spotrebiteľom, sa na zodpovednosť za vady tovaru a na podmienky poskytnutia záruky neuplatňujú ustanovenia týchto VOP, ale sa na ne vzťahujú ustanovenia uvedené v Obchodnom zákonníku, v cenovej ponuke alebo v zmluve o dielo podpísanej v písomnej forme (ak sa podpisuje) a neuplatňujú sa žiadne ustanovenia právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa. 
 9. Zodpovednosť v súvislosti s právami duševného vlastníctva a licenciami
  1. Objednávateľ vyplnením a odoslaním objednávkového formulára, zaplatením ceny, akceptovaním cenovej ponuky, podpisom zmluvy o dielo výslovne potvrdzuje, že má všetky potrebné oprávnenia na to, aby si mohol objednať a používať (na akýkoľvek ním určený účel) tovar/službu v prípade, ak ide o veci, na ktoré sa uplatňujú alebo by sa mohli uplatňovať akékoľvek práva duševného vlastníctva (disponuje patričnou licenciou na také použitie veci).
  2. Zhotoviteľ nezodpovedá za obsah podkladov, 3D tlačou zhotovený tovar, poskytnutú službu na základe objednávky, v súvislosti s ich súladom so všeobecne záväznými právnymi predpismi, licenčnými právami ako ani za prípadné porušovanie práv duševného vlastníctva tretej osoby, nakoľko nemá možnosť overovať oprávnenie objednávateľa alebo konečného objednávateľa disponovať takými právami, resp. v akom rozsahu nimi môže disponovať.
  3. Zhotoviteľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť spôsobená objednávateľovi či akejkoľvek tretej osobe v súvislosti s použitím tovaru, ktorý je výsledkom 3D tlače, či podkladov dodaných objednávateľom v súvislosti s prípadným porušovaním práv duševného vlastníctva tretej osoby.
  4. Objednávateľ zodpovedá za obsah ním odovzdaných podkladov, 3D tlačou zhotovený tovar v zmysle podkladov, službu poskytnutú na základe objednávky objednávateľa, v súvislosti s ich súladom s právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky (ako aj na území štátu, kde má objednávateľ svoje registrované sídlo, miesto podnikania či miesto dodania tovaru) a/alebo so všeobecnou morálkou, s licenčnými právami ako aj za neporušovanie práv duševného vlastníctva tretej osoby a zodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť spôsobená akejkoľvek tretej osobe v súvislosti s použitím tovaru/služby. Objednávateľ takisto zodpovedá za škodu, ktorú utrpí zhotoviteľ, a zaväzuje sa okamžite odškodniť zhotoviteľa v celom rozsahu v takom prípade, ak bude voči zhotoviteľovi začaté akékoľvek súdne, správne či iné administratívne konanie v súvislosti s nesúladom podkladov alebo 3D tlačou zhotoveného tovaru či poskytnutej služby na ich základe s právnymi predpismi platnými ma území Slovenskej republiky (a/alebo aj na území štátu, kde má objednávateľ svoje registrované sídlo, miesto podnikania či miesto dodania tovaru) a/alebo so všeobecnou morálkou, s licenčnými právami, s porušením práv duševného vlastníctva tretej osoby ako aj v takom prípade, ak si u neho uplatní akýkoľvek nárok tretia osoba v dôsledku porušenia jej patriacich práv duševného vlastníctva 3D tlačou či poskytnutím služby na základe objednávky objednávateľa.
  5. Objednávateľ berie na vedomie, že zhotoviteľ nie je povinný skúmať súlad výsledného tovaru/služby z pohľadu jeho súladu s právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky (a ani na území štátu, kde má objednávateľ svoje registrované sídlo, miesto podnikania či miesto dodania tovaru), prípadne či zhotovením tovaru/poskytnutím služby nedôjde k porušeniu akéhokoľvek práva tretej osoby, licenčných práv, či iných práv duševného vlastníctva tretej osoby. Zhotoviteľ je oprávnený vyzvať objednávateľa na preukázanie práva objednávateľa používať predmety, ku ktorým sa zjavne viažu práva duševného vlastníctva, a objednávateľ je povinný tieto svoje práva preukázateľne a hodnoverne zdokladovať do 5 dní po obdržaní výzvy zhotoviteľa; počas tejto doby (od doručenia výzvy do preukázania práva) neplynie dodacia lehota na dodanie tovaru/služby.
 10. Ostatné ustanovenia
  1. Objednávateľ vyplnením a odoslaním objednávky, akceptáciou cenovej ponuky zhotoviteľa, podpisom zmluvy o dielo v písomnej forme, potvrdzuje, že nie je závislou osobou vo vzťahu k zhotoviteľovi (a ani opačne zhotoviteľ nie je závislou osobou voči objednávateľovi) v zmysle definície podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (t.j. najmä nie je subjektom s personálnym, ekonomickým alebo iným prepojením voči zhotoviteľovi v súvislosti s ust. § 2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. O prípadnej zmene súvisiacej s takýmto prípadným prepojením voči zhotoviteľovi je objednávateľ povinný písomne informovať zhotoviteľa do 5 dní odo dňa vzniku zmeny.
  2. Zhotoviteľ oprávnene požaduje od objednávateľa v rámci korporátnej zodpovednosti, aby dodržiaval všetky právne predpisy platné v Slovenskej republike (a na území štátu, kde má objednávateľ svoje registrované sídlo, miesto podnikania či miesto dodania tovaru) a medzinárodné normy týkajúce sa etického a zodpovedného správania, najmä tie pravidlá, ktoré sa týkajú ľudských práv, ochrany životného prostredia, udržateľného rozvoja, podplácania a korupcie, a predovšetkým všetky vnútroštátne, európske a medzinárodne pravidlá, ako aj pravidlá  OECD  týkajúce  sa  úsilia  boja  proti korupcií,  zákon  USA  o zahraničných korupčných praktikách (US Foreign Corrupt Practices Act), zákon Spojeného kráľovstva proti korupcií (UK Bribery Act), francúzsky zákon „Sapin II“ (týkajúci sa transparentnosti a boja proti korupcii) a taktiež medzinárodné obchodné sankcie, ktoré môžu byť uložené zo strany Európskej únie či OSN (v súlade s Kapitolou VII Charty OSN).
  3. Objednávateľ sa vyplnením a odoslaním objednávky, akceptáciou cenovej ponuky zhotoviteľa, podpisom zmluvy o dielo v písomnej forme, výslovne zaväzuje, že žiadnej osobe neponúkne, neposkytne, nebude súhlasiť s poskytnutím, alebo od žiadnej osoby neprijme a nebude súhlasiť s prijatím, či už pre seba, alebo pre inú osobu, akejkoľvek finančnej alebo nefinančnej výhody, daru, alebo žiadneho iného zvýhodnenia, ktoré je nezákonné alebo korupčné v zmysle aplikovateľného práva, a to či už priamo, alebo nepriamo v súvislosti s tovarom/službu dodávanou zhotoviteľom a bude dbať na dodržiavanie takéhoto správania aj u svojich zamestnancov a zástupcov. Objednávateľ okamžite písomne upozorní zhotoviteľa na akékoľvek podozrenie alebo porušenie tejto antikorupčnej povinnosti.
  4. Objednávateľ nie je oprávnený žiadnym jednostranným právnym úkonom započítať voči cene za tovar/službu akúkoľvek svoju pohľadávku voči zhotoviteľovi. Objednávateľ nie je oprávnený postúpiť žiadne svoje právo voči zhotoviteľovi na tretiu osobu. Práva objednávateľa vyplývajúce z právnych predpisov, ktoré nie je možné vylúčiť, nie sú tým dotknuté.
  5. Objednávateľ vyplnením a odoslaním objednávky, akceptáciou cenovej ponuky zhotoviteľa, podpisom zmluvy o dielo v písomnej forme, potvrdzuje, že nie je vedený Finančným riaditeľstvom SR v Zozname platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie pre daň z pridanej hodnoty, a nie je ani zverejnený na príslušnom portáli Finančného riaditeľstva SR v takejto súvislosti. V prípade, ak dôjde k zverejneniu objednávateľa v takomto zozname, je o tejto skutočnosti objednávateľ povinný písomne informovať zhotoviteľa do 5 dní odo dňa zverejnenia. V prípade, ak by akýmkoľvek spôsobom došlo k akejkoľvek platbe či peňažnému plneniu zhotoviteľa voči objednávateľovi a horeuvedené potvrdenie objednávateľa sa stane neaktuálne, najmä, ale nie výlučne, ak by zhotoviteľ z titulu ručenia za daň podľa § 69 ods.14 v spojení s § 69b ods. 1 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridane hodnoty v znení neskorších predpisov uhradí za zhotoviteľa nezaplatenú daň (z pridanej hodnoty), vznikne zhotoviteľovi právo žiadať od objednávateľa zmluvnú pokutu minimálne vo výške uhradenej dane, ako aj právo odstúpiť od zmluvy a započítať akúkoľvek svoju pohľadávku, aj nesplatnú, resp. premlčanú, proti akejkoľvek pohľadávke objednávateľa; právo zhotoviteľa týkajúce sa nároku na náhradu škody tým nie je dotknuté.
  6. Objednávateľ vyplnením a odoslaním objednávky, akceptáciou cenovej ponuky zhotoviteľa, podpisom zmluvy o dielo v písomnej forme, potvrdzuje, že v plnom rozsahu dodržiava a zabezpečuje dodržiavanie všetkých aplikovateľných pracovnoprávnych predpisov v oblasti nelegálneho zamestnávania, a to predovšetkým ustanovenia zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov a zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V prípade, ak bude zhotoviteľovi v dôsledku konania objednávateľa v rozpore s horeuvedeným potvrdením kontrolným orgánom v súlade s ust. zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uložená sankcia, má zhotoviteľ rovnaké práva ako sú uvedené v predchádzajúcom bode in fine.
 11. Ochrana osobných údajov a súkromia
  1. Ochrana osobných údajov v spoločnosti zhotoviteľa sa riadi osobitným dokumentom.
 12. Mimosúdne riešenie sporov
  1. Objednávateľ, ktorý je spotrebiteľom má právo obrátiť sa na zhotoviteľa so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým zhotoviteľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že zhotoviteľ porušil jeho práva. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho (mimosúdneho) riešenia sporu u subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak zhotoviteľ na žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Týmto nie je dotknutá možnosť spotrebiteľa obrátiť sa na súd.
  2. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporou z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom: Prievozská 32, 827 99 Bratislava, IČO: 17 331 927, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát, Odbor medzinárodných vzťahov a alternatívneho riešenia sporov, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, alebo elektronicky na ars@soi.sk alebo adr@soi.sk. Internetová adresa: https://www.soi.sk/. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi zhotoviteľom a objednávateľom z kúpnej zmluvy. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov spôsobom v zmysle ust. § 12 uvedeného zákona. Subjektmi alternatívneho riešenia sporov sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa ust. § 3 uvedeného zákona.
  3. Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislave, internetová adresa: http://esc-sr.sk/ je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).
  4. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, dostupnej online na http://ec.europa.eu/consumers/odr.
 13. Záverečné ustanovenia
  1. Všetky zmluvné, obchodné a iné vzťahy medzi zhotoviteľom a objednávateľom upravené v týchto VOP môžu byť zmenené iba v písomnej forme a v prípade, ak také zmeny výslovne odsúhlasí zhotoviteľ svojim vyhlásením alebo v cenovej ponuke alebo v zmluve o dielo v písomnej forme. Neuplatňujú sa žiadne VOP objednávateľa pokiaľ s nimi neprejaví výslovný súhlas zhotoviteľ svojim vyhlásením alebo v cenovej ponuke alebo v zmluve o dielo v písomnej forme.
  2. Komunikácia medzi objednávateľom a zhotoviteľom bude prebiehať prednostne prostredníctvom elektronickej pošty zasielanej na adresu elektronickej pošty, ktorú zmluvná strana oznámila druhej zmluvnej strane, prípadne poštou. Oznámenie odoslané emailom na adresu elektronickej pošty druhej strany sa považuje za doručené v prvý pracovný deň nasledujúci po odoslaní emailu o 10:00 hod. (čas u adresáta), ibaže je odosielateľovi doručená do 24 hodín od odoslania jeho emailu automatická správa o nedoručení emailu prijímateľovi alebo správa o dočasnej neprítomnosti prijímateľa/nemožnosti prijímateľa prijímať/čítať svoju elektronickú poštu.
  3. Všetky zmluvné, obchodné a iné vzťahy medzi zhotoviteľom a objednávateľom sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky (najmä zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník).
  4. Akékoľvek spory vzniknuté zo vzťahov uvedených v predchádzajúcom bode,  vrátane sporov  o platnosť týchto VOP, zmluvy o dielo či inej zmluvy medzi zhotoviteľom a objednávateľom, ich výklad alebo zrušenie, budú riešené pred príslušným všeobecným súdom Slovenskej republiky.
  5. Tieto VOP platia v znení v akom sú uverejnené na internetovej stránke zhotoviteľa h3d.sk  Zhotoviteľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto VOP je splnená zverejnením/umiestnením na internetovej stránke zhotoviteľa.

 

Znenie účinné od 25.5.2019

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

 

Pre:

DATALAN Quality Instruments s.r.o.

Púchovská 8

831 06 Bratislava

 

Dolu podpísaný:

Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* :

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* :

týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* : …………..

Dátum objednania/dátum prijatia* : …………..

Uveďte prosím aj číslo objednávky/číslo daňového dokladu* : …………..

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe):

Dátum …………..

* Nehodiace sa prečiarknite.